Regulamin Sklepu

1. DEFINICJE

Sprzedawca – eBrandico sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001035449 o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 5273055876, REGON 525280533.

Sklep – witryna internetowa dostępna pod adresem ebrandico.com, prowadzona przez spółkę eBrandico. 

Regulamin – skierowany zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

Klient  – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu eBrandico.

Zawarcie umowy na odległość, czyli proces zawierania umowa z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.  

Zamówienie, czyli oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zakupu usługi.

Konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówienia w sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez użytkownika sklepu produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między użytkownikiem a firmą eBrandico.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między użytkownikiem a firmą za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie ebrandico.com. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

2. KONTAKT ZE SKLEPEM

Adres eBrandico: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Adres e-mail: bo.golawska@ebrandico.com

Numer telefonu: +48 888 251 413

Numer rachunku bankowego sprzedawcy: mBank 00 1140 2004 0000 3002 8369 3378 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. 

Przeglądarka internetowa musi akceptować pliki cookie do prawidłowego działania. 

Informacje o zakupionych produktach będą wysyłane na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. 

4. INFORMACJE OGÓLNE

Firma eBrandico nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną użytkowników. 

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży między klientem a sklepem następuje po uprzednim złożeniu przez użytkownika zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.

Po złożeniu zamówienia sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt zostanie dostarczony niezwłocznie (w przypadku produktów elektronicznych) lub w ustalonym przez strony terminie (w przypadku usług). 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku zakupu produktów elektronicznych (e-booki), klient ma prawo odstąpić od umowy jedynie przez niedokonanie płatności. Po dostarczeniu produktu odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

W przypadku usług doradczych, klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie określonym indywidualnie dla każdej usługi. 

Prawidłową formą oświadczenia o rezygnacji jest jedynie link do rezygnacji znajdujący się w potwierdzeniu opłacenia usługi.

W przypadku odstąpienia od Umowy na odległość, uważa się umowę za niezawartą.

7. REKLAMACJE I GWARANCJA

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie na adres sklepu podany w Zamówieniu.

8. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych użytkowników zbieranych za pośrednictwem sklepu jest firma eBrandico.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.